baifernha

News

ASEAN-EU ยืนยันความเป็นหุ้นส่วนฟื้นฟูภูมิภาคยั่งยืน หลังโควิด

“ดอน ปรมัตถ์วินัย” ร่วมประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 3 ได้กระชับความร่วมมือเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน เพื่อความยั่งยืนระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป (อียู) ในสถานการณ์โควิด-19

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนางยุตตา อูร์ปิไลเนน กรรมาธิการยุโรปด้านความร่วมมือซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ระหว่างประเทศ เปิดการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 3 ในเย็นวานนี้ (18 พ.ย.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ

ไทยในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และสหภาพยุโรป ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันและเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับอียู ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงในบริบทการฟื้นฟูจากโควิด-19

การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน-อียู สำนักเลขาธิการอาเซียน คณะกรรมาธิการยุโรป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้องค์การสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงองค์กรเยาวชน เข้าร่วมด้วย

นายดอน ได้กล่าวย้ำถึงความร่วมมือด้านความยั่งยืนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับอียู และอาเซียนและอียูสามารถขับเคลื่อนการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติและการฟื้นฟูจากโควิด-19 ควบคู่กันไป ซึ่งมีความสอดประสานกัน ตลอดจนควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.การปรับกระบวนทัศน์ในการใช้ชีวิตและการสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งเพื่อความยั่งยืน

2.การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาในมิติต่าง ๆ

3.การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงการระดมทุนเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์อาเซียน เพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

4.การส่งเสริมความร่วมมือในการสนับสนุนวาระสีเขียว และความเป็นพันธมิตรสีเขียว (green alliance) ระหว่างอาเซียนกับอียูเพื่อพัฒนาเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของการประชุม ASEAN-EU Commemorative Summit เพื่อฉลองวาระครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-อียู ในปี 2565 ที่กรุงบรัสเซลส์

การประชุมนี้ยังมีการหารือระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมีนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางมาเยต้า ยาเก้อ (Marjeta Jager) รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศของคณะกรรมาธิการยุโรป เป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์ใน 3 หัวข้อหลัก ได้แก่

1.การฟื้นฟูสีเขียว การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว

2.การวิจัย นวัตกรรม การเติบโตอย่างยั่งยืน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

3.ความเท่าเทียมทางเพศ การส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี และการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ อียูจะเป็นเจ้าภาพการประชุม ASEAN-EU Dialogue on Sustainable Development ครั้งที่ 4 ในปี 2566 ที่กรุงบรัสเซลส์

การประชุม ASEAN-EU Dialogue for Sustainable Development จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 ที่กรุงเทพฯ เพื่อจัดตั้งกลไกหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนกับสหภาพยุโรป เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)

Credit https://www.bangkokbiznews.com/news/972862

You may also like...