baifernha

News

GULF-ซีพี ลุยธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ป้อนลูกค้า “โรงงานอุตฯ-ธุรกิจ” ในโคราช

GULF ผนึกเครือซีพี ร่วมทุนตั้งบริษัท ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ “Solar Rooftop-Solar Farm” ป้อนลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม-ภาคธุรกิจในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท กัลฟ์1 จำกัด (GULF1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด (Altervim)

ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน ถือหุ้นโดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ได้ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท เอจี โคราช จำกัด (AG Korat) เพื่อดำเนินธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) และพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Solar Farm) โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม และลูกค้าภาคธุรกิจที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว ถือหุ้นโดย GULF1 ร้อยละ 50 และ Alervim ร้อยละ 50 ความร่วมมือทางธุรกิจในครั้งนี้เป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัท โดยบริษัทมีความชำนาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงมีโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ และเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวาง ในขณะที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทย ที่มีธุรกิจหลักทางด้านอาหาร การเกษตร และค้าปลีก และมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้ การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลกที่มีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance

You may also like...